บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

SCC

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
สอบทาน
ไตรมาส 3/2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)