บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

PR9

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบเฉพาะกิจการ
สอบทาน
ไตรมาส 3/2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)