cover-page-bg
หลักทรัพย์ที่ซื้อด้วย Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ (Market Surveillance)

ภาพรวมหลักทรัพย์ที่ซื้อด้วย Cash Balance

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2567
หลักทรัพย์ที่ซื้อด้วย Cash Balance SET (บริษัท) mai (บริษัท)
Caution Signs 22 10
CB (Caution - Business) 20 9
CS (Caution - Financial Statement) 3 1
CF (Caution - Free Float) - -
CC (Caution - Non-Compliance) - -
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ (Market Surveillance) - 3
หลักทรัพย์ที่เปิดซื้อขายชั่วคราว - -
หมายเหตุ
  • ความหมายของ Caution Signs คลิก
ระยะเวลา
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดต่อนักลงทุน และระบบโดยรวมของตลาด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศข่าวรายวันภายใต้หัวข้อข่าว Trading Alert List และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หมายเหตุ
เมื่อหุ้นสามัญเข้ามาตรการให้หลักทรัพย์อื่นของบจ. และหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบจ. เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย (ยกเว้น DW) โดย
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)
ทั้งนี้ มาตรการกำกับการซื้อขาย มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขาย ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น