ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์

โดย SET
19-what-to-know-before-becoming-a-freelancer
Highlight

ก่อนตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์ ควรศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้รอบคอบ รวมทั้งวางแผนการเงินให้ครอบคลุมสวัสดิการที่หายไปและวางแผนภาษีให้เหมาะสมด้วย

“ออกจากงานประจำ ไปเป็นฟรีแลนซ์ดีมั้ยนะ มีอิสระกว่าตั้งเยอะ”
“เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของฟรีแลนซ์มีแต่ความไม่แน่นอน ไม่รู้จะจัดการยังไงดี”

พูดถึงอาชีพฟรีเเลนซ์ คงเป็นงานในฝันของคนหลาย ๆ คน เพราะฟรีเเลนซ์มีอิสระในการเลือกงานและเวลาที่ทำได้ แต่ด้วยความเป็นอิสระในการเลือก ก็ทำให้ต้องแลกกับหลาย ๆ อย่างมาเช่นกัน เมื่อเทียบกับงานประจำที่ถึงเเม้จะหยุดทำงานก็ยังได้เงินเดือน สวัสดิการหลายอย่าง เช่น ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ก็เบิกได้ แต่เมื่อออกมาทำฟรีเเลนซ์ พอหยุดทำงาน เงินก็หยุดไปพรัอมกัน สวัสดิการที่เคยได้รับก็หายไปเช่นกัน 

 

หากวางแผนจะลาออกจากงานมาทำอาชีพฟรีเเลนซ์แน่นอนแล้ว คุณควรศึกษา “4 เรื่องต้องรู้ ก่อนออกจากงาน"

1
สิทธิรับเงินสวัสดิการว่างงานจากประกันสังคม

โดยจะต้องเเจ้งสำนักงานจัดหางานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ว่างงาน โดยถ้าคุณลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา จะได้รับเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 30 ของฐานเงินเดือนเฉลี่ย เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน (ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 1,650 บาท - สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) (ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ สำนักงานประกันสังคม)

2
การเลือกประกันตนเองต่อกับประกันสังคม

โดยเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เพื่อรับความคุ้มครองต่อใน 6 สิทธิ ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ซึ่งจะต้องยื่นสมัครภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกจากงาน และต้องส่งเงินสมทบต่อเองในอัตรา 432 บาทต่อเดือน แต่ถ้าไม่ได้สมัครประกันตนเองต่อ คุณก็ยังสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้เช่นกัน

3
การตรวจเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนลาออก

โดยศึกษาเงื่อนไขและเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเรื่องอายุงานว่า ครบกำหนดที่จะได้รับเงินสมทบส่วนของนายจ้างเมื่อใดและได้รับในอัตราเท่าใด เช่น อายุงานไม่เกิน 5 ปี เมื่อลาออกจะได้เงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 50 แต่หากอายุงานเกิน 5 ปี จะได้รับเงินสมทบเต็มจำนวน เป็นต้น  ดังนั้น เกณฑ์ในการได้รับเงินสมทบของนายจ้าง ก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจออกจากงานในช่วงเวลานั้นได้

3
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน

เพราะเมื่อคุณนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ต้องนำเงินสมทบส่วนของนายจ้างและเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนทั้งหมด ไปรวมกับเงินได้เพื่อเสียภาษีประจำปีด้วย แต่ถ้าไม่อยากเสียภาษี คุณควรทำเรื่องโอนเงินกองทุนฯ ทั้งหมดไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) พร้อมถือต่อเป็นเวลา 5 ปีเต็ม และเมื่ออายุครบ 55 ปี ขึ้นไป ก็จะสามารถนำเงินออกมาได้โดยที่ไม่ได้ต้องเสียภาษีเลยทั้งจำนวน

นอกจากนี้ พอออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์แล้ว ยังมีอีก4 ข้อต้องคิด วางแผนเรื่องเงิน”

1
ทำงบประมาณส่วนบุคคล และงบประมาณธุรกิจ

เนื่องจากคุณมีรายได้ไม่แน่นอน แต่ค่าใช้จ่ายหลายอย่างยังคงต้องใช้อยู่ แถมยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพิ่มขึ้นมา ดังนั้น การแยกเรื่องเงินส่วนตัวและธุรกิจออกจากกัน และวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือน จะช่วยลดปัญหาการขาดสภาพคล่องและลดความซับซ้อนเรื่องเงินในอนาคต

2
เตรียมเงินสภาพคล่องเพิ่มเติม

เพราะอาชีพอิสระบางช่วงเวลาอาจจะไม่มีงานเลยก็เป็นได้ ถ้าปกติเตรียมเงินสำรองไว้ 3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ก็ควรเตรียมเพิ่มไปอีกตามความเหมาะสม และอาจจะต้องเตรียมเงินสภาพคล่องเผื่อสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจอีกก้อนหนึ่งด้วย

3
วางแผนออมเพื่อการเกษียณ

แม้ว่าฟรีแลนซ์จะไม่มีเครื่องมือออมเงินที่เป็นภาคบังคับ และไม่มีนายจ้างช่วยออมเพิ่มให้ แต่คุณก็สามารถเลือกออมผ่านกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาญ ที่นอกจากจะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย

4
ทำประกันคุ้มครองสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน

เพื่อให้คุณมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากขึ้น รวมทั้งเพื่อช่วยลดมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ เพราะการหวังพึ่งสวัสดิการจากรัฐเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่การวางแผนที่ดีนัก

ว่าที่ฟรีแลนซ์ทุกคนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับให้ดี และเตรียมเรื่องเงินให้พร้อม เพื่อให้สามารถมีอิสระทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และเวลาให้ครอบครัว ตลอดจนมีอิสรภาพทางการเงินไปพร้อมกันด้วย

สำหรับผู้ที่มีแผนว่าจะเลือกเส้นทางอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ มาเริ่มต้นเรียนรู้การวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมเรื่องเงินอย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ด้วย e-Learning หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน” ได้ฟรี!!! >>> คลิกที่นี่บทความที่เกี่ยวข้อง