การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรองและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยงมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุน การทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำ 

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงยังทำหน้าที่ประสานและดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯรวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ บริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

img_riskmanage
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร