ภาพรวมองค์กร

พิธีเปิดอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคตลาดทุน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

opening_ceremony01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) และห้องสมุดมารวย ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นทองเหลือง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

opening_ceremony02
opening_ceremony03
opening_ceremony04