การรับสมาชิก

สมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) 
เป็นสมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)   
เป็นสมาชิกที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) เป็นสมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ ตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยสามารถทำการซื้อขายได้เฉพาะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับประเภทสินค้า หรือตัวแปรตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะมีค่า (Precious Metal Related Member) สมาชิกประเภท ตัวแทนที่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Related Member) หรือสมาชิกประเภทตัวแทนที่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับสินค้า หรือตัวแปรประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 
เป็นสมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองเท่านั้น

       คุณสมบัติทั่วไปของสมาชิก
Full License Member และ Limited License Member
1. ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. ผู้บริหารมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. มีฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานดีตามสภาพธุรกิจ ตามเกณฑ์ ดังนี้
     3.1 มีทุนชำระแล้วขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
     3.2 ดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระหนี้
6. เป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) และในกรณีที่สมาคมฯ ยังไม่มีการจัดตั้ง ให้ผู้สมัครดำเนินการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งสมาคมฯ ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจผ่อนผันระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้
7. กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund หรือ DIPF) ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้สมัครที่ซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า  เพื่อลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
8. ผ่านการทดสอบระบบงานกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่กำหนด
9. มีสมรรถภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
ด้านบุคลากรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้ในจำนวนอย่างน้อย ดังนี้ 
 1. มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (Marketing) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ 
 3. มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Officer)
ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ารวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จัดให้มีขึ้น
ด้านการบริหารความเสี่ยงมีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านฐานะการเงิน (Credit Risk)
- ด้านการปฏิบัติงานของผู้สมัคร (Operational Risk)
- ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Market Risk)
- ด้านกฏหมาย (Legal Risk)
ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรวม ทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ (Internal Control & Operating System)
Trading Member

1. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้สมัครและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. มีทุนจดทะเบียนและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท
3. เป็นนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินค้าอ้างอิง โดยต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า์เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกประเภทผู้ค้าแล้ว
4. เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า ผู้สมัครมีสัญญามอบหมายให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. มีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในจานวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีระบบด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของผู้สมัคร (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) รวมทั้งด้านกฏหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก
รายการ Full License Member  Limited License MemberTrading Member
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ100,000 บาท100,000 บาท100,000 บาท
ค่าเข้าเป็นสมาชิก12,000,000 บาท4,000,000 บาท500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี500,000 บาท500,000 บาท120,000 บาท

* กรณี Limited License Member ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกประเภท Full License ให้ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมจากจำนวนที่จ่ายชำระแล้วทั้งหมดให้ครบ 12 ล้านบาท