logo

SMART Marketplace

|
logo

SMART Marketplace

สำหรับนักพัฒนา
Get Started
API Key
API Reference
ติดต่อเรา
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
อีเมลinfoproducts@set.or.th

Investor Relations Website Service (IR Website)

banner-reference-data

รายละเอียดข้อมูล

บริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ และข่าวของบริษัทผ่านทางเว็บไชต์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต (Registered Website) ให้แก่นักลงทุนทั่วไปหรือผู้ถือหุ้น บริษัทจดทะเบียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อมารับข้อมูตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำไปออกแบบการแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามต้องการ
1. ข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ SET Index แบบ Real-time
2. ข่าวของบริษัท แบบ Real-time และย้อนหลัง 3 เดือน
banner-reference-data

ช่องทางในการรับข้อมูล

รับข้อมูลผ่านช่องทาง API ในรูปแบบ JSON Format

ลักษณะของข้อมูล

API Specification
ตัวอย่างข้อมูล

การสมัครใช้บริการ

โปรดจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์และชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
2. ลงนามในใบสมัคร โดยผู้ลงนามต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
3. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เตรียมสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้าหากมีการมอบอำนาจ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. Scan เอกสารทั้งหมด และส่งมาที่ e-mail : infoproducts@set.or.th
สนใจสมัครบริการข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล Email:infoproducts@set.or.th
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆในเว็บไซต์นี้
SET Contact Center 02 009 9999
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย