การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางการใช้สิทธิ
ระบบการให้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(เช่น  SET Member, ระบบ Investor Portal, ระบบ Prof. Link เป็นต้น)
เคาน์เตอร์ TSD /
ไปรษณีย์ถึง TSD

(เฉพาะผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีใบหลักทรัพย์ (Scrip))
อีเมลที่ได้รับจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ SET Contact Center SET Website
(กรุณากรอกแบบฟอร์ม)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลสมาชิก/ผู้ใช้งานของระบบการให้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
       
  • ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ผ่านระบบ Investor Portal
   
สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล        
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล        
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล      
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล        
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  • ข้อมูลสมาชิก/ผู้ใช้งานของระบบการให้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
   
  • ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

แก้ไขบัญชี e-Dividend ผ่านระบบ Investor Portal

แก้ไขชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่
   
สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม  
ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร (Unsubscribe)