บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

STANLY

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบวิธีส่วนได้เสีย
สอบทาน
ไตรมาส 3/2566 *
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • * ข้อมูลนี้ถูกจัดทําขึ้นและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนโดยตรง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)