บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

PTTEP

หุ้น