บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

OR

หุ้น