กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ

M-PAT

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบเฉพาะกิจการ
สอบทาน
ไตรมาส 3/2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)