cover-quote-center
cover-quote-left
cover-quote-right
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KBANK

หุ้น
127.00

+2.00 (+1.60%)

สถานะ : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 24 มิ.ย. 2567 17:35:05
สูงสุด 127.00
ต่ำสุด 125.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,938,545
มูลค่า ('000 บาท) 749,250.23
สถานะ : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 24 มิ.ย. 2567 17:35:05
สูงสุด 127.00
ต่ำสุด 125.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,938,545
มูลค่า ('000 บาท) 749,250.23
ดูข้อมูลเชิงลึก
Alert Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Rules Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
CA Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
PL Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้