cover-quote-center
cover-quote-left
cover-quote-right
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน

GROREIT

หุ้น
8.80

0.00 (0.00%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 09 ธ.ค. 2566 03:04:50
สูงสุด 8.85
ต่ำสุด 8.80
ปริมาณ (หุ้น) 16,000
มูลค่า ('000 บาท) 141.52
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 09 ธ.ค. 2566 03:04:50
สูงสุด 8.85
ต่ำสุด 8.80
ปริมาณ (หุ้น) 16,000
มูลค่า ('000 บาท) 141.52