บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

COMAN

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
สอบทาน
ไตรมาส 1/2565
หน่วย: ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)