รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน): TNS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 16
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)51.00
2สโกเทีย เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง บีวี39.00
3ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)10.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศประธานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2น.ส. พิมพ์ผกา นิจการุณกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์กรรมการอิสระ
4นาย นครินทร์ วีระเมธีกุลกรรมการอิสระ
5นาง อัศวินี ไตลังคะกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์กรรมการ
7นาย วิลเลียม จอร์จ ซาอิดกรรมการ
8     นาย สมาร์ท แสนสุข     กรรมการ