รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด : LIB

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 21
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 21

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1.บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.นายบากบั่น บุญเลิศประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
2.นางสาวภาวลิน ลิมธงชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
3.นายกฤษฏา พฤติภัทรกรรมการ  (มีอำนาจลงนาม)
4.นายจิรายุ เชื้อแย้มกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
5.นายธนะชัย สันติชัยกุลกรรมการ
6.นายประสงค์ หาซปิยวัฒนสกุลกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ