รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน): LHS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 5
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 5

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)99.89

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย รัตน์ พานิชพันธ์ประธานกรรมการ
2นาย กานต์ อรรถธรรมสุนทรกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาง ศศิธร พงศธรกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญกรรมการ
5นาย หวาง เจิ้ง-ซินกรรมการ
6นาง ดวงมล จึงเสถียรทรัพย์กรรมการ
7นาย ราชัย วัฒนเกษมกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8นาง ระวีวรรณ วัธนานุกิจกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ