รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน): KKPS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 6
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 6

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)99.97

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย บรรยง พงษ์พานิชประธานกรรมการ
2นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3นาง พัชนี ลิ่มอภิชาตกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย กฤติยา วีรบุรุษกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
7นาย สุวิทย์ มาไพศาลสินกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
8นาง กุลนันท์ ซานไทโวกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
9นาย ศุภโชค ศุภบัณฑิตกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
10นาย ชวลิต จินดาวณิคกรรมการ
11นาง ภัทรพร มิลินทสูตกรรมการ
12นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อกรรมการ