รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด: INVX

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 23
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 23

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย อารักษ์ สุธีวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2นาย อาทิตย์  นันทวิทยากรรมการ
3นาย ประกิด บุณยัษฐิติกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูลกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง    กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
6นาย พสุ เดชะรินทร์กรรมการ