รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด: ASPS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 8
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 8

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ชาลี โสภณพนิชประธานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3นาย พัชร สุระจรัสกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง (มีอำนาจจัดการ)
4นาย รัชต์ โสดสถิตย์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย วิรัช อภิเมธีธำรงกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
6นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตสกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
7นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8นาง ณินทิรา โสภณพนิชกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร