รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน): AIRA

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 48
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 48

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาง นลินี งามเศรษฐมาศกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย นคร คลศรีชัยกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย นพพร พิชากรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6นาง จิราพร เชมนะสิริกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8นาย ประเวช องอาจสิทธิกุลกรรมการ