วิจัย

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย (ระดับอาจารย์)

งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการเงินโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านตลาดทุน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งสินค้าในตลาดทุน

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย: เชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระดับอาจารย์
ในวาระครบรอบ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนองานวิจัย เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนในหัวข้อที่สอดคล้องกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทย ให้เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ภาควิชา หรือคณะของผู้วิจัย เพื่อให้มีมุมมองที่หลากหลายในการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุน โดยเชื่อมโยงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
banner ทุนอาจารย์ 2
วัตถุประสงค์
analysis1. ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์/ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสนใจในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถเชื่อมโยงในบริบทธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยงานวิจัยสามารถตอบโจทย์และสะท้อนบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถเป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
speech-bubble 2. ส่งเสริมผู้วิจัย ที่มีคุณภาพ และมีทักษะสื่อสาร ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลงานให้กับผู้ปฏิบัติจริงในตลาดทุน สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงบทบาทของธุรกิจตลาดทุน ให้สามารถแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ของประเทศได้
big-data (1) 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์/ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสนใจในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงกับตลาดทุน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เชื่อมตลาดทุน กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กำหนดส่งข้อเสนองานวิจัย (proposal)
ขยายเวลาถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 
ระยะเวลาดำเนินงาน
มิถุนายน 2566 - เมษายน 2568 
เพื่อนำเสนอผลงานในวาระที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบรอบ 50 ปี
รายละเอียด กำหนดการโครงการฯ
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (ระดับอาจารย์)
download-document-btn
แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนองานวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ
download-document-btn

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ:

คุณบุษบา คงปัญญากุล          โทรศัพท์ 02 009 9512
คุณกุลนิดา จิราจินดากุล        โทรศัพท์ 02 009 9524
คุณปฏิธรรม เหมือนเนื้อทอง  โทรศัพท์ 02 009 9000 ต่อ 3655

Email:  SETResearchscholarship@set.or.th