ร่วมงานกับเรา

Internship Academy

SETINTERN_2023_500x300

About The Program
Internship
คว้าโอกาสเป็น 1 ในทีม #SETInternship
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของการพัฒนาและการเตรียมความ พร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน จึงได้เปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 สามารถเข้าร่วมฝึกงานกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้จากการนำความรู้ ทักษะ จากสาขาวิชา  ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคต

เปิดประสบการณ์สู่ “โลกตลาดทุน”
พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้จากการนำความรู้ทักษะจากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคต
Group 18032
Group 18025

เรียนรู้และสัมผัส
โลกการทำงานจริง

Group 18024

สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ

Group 18026

ได้ความรู้ด้านการตลาด
การลงทุน

Group 18027

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับเพื่อนต่างสถาบัน

Qualification


นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: Economic , Financial,  Information Technology, Data Analytics, Marketing, Law และ ที่เกี่ยวข้อง

How to apply


Scan QR Code

SETINTERN_2023_QrCode

Internship programme

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่