ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่การบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ

โดย SET
set source green บำบัดน้ำ
Highlight

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประเมินครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย การดูแลควบคุมการปล่อยน้ำเสียเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สะท้อนถึงการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยล่าสุด อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย

“ปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมการประเมินการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประเมินจำนวน 655 แห่งและผ่านการประเมินในระดับทอง 52 แห่ง การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานในอาคาร และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (UN SSE Initiative) เมื่อปี 2557 โดยเดินหน้าตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม” นายกีรติกล่าว

 

ภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี 2565

การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้ 1) การจัดการองค์กร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยพิจารณาถึงนโยบายขององค์กร การกำกับดูแล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความเห็นจากประชาชน 2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง มีแผนปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และ 3) การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold Level) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัล Thailand energy award ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero energy building จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรางวัล ASEAN Energy Award  จาก ASEAN Center of Energy (ACE) และยังได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล LEED Platinum : Operation and Maintenance (O+M) ระดับสูงสุด จาก U.S. Green Building Council (USGBC) อีกด้วย 

อ่านข่าวฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่

“SET…Make it Work for Everyone”

แท็กที่เกี่ยวข้อง: SETSOURCE SET ESG green office


บทความที่เกี่ยวข้อง