คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายพิชัย ชุณหวชิร เป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 18

โดย SET
Chairperson_SET SOURCE
Highlight

ในการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ ได้มีมติเลือกนายพิชัย ชุณหวชิร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 18 แทนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งได้มีมติเลือก นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสองท่านจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

นายพิชัย ชุณหวชิร จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายพิชัยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  และปัจจุบันนายพิชัยยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรธุรกิจ อาทิ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และองค์กรสำคัญระดับประเทศต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา นายพิเชษฐมีประสบการณ์ทำงานในภาคตลาดทุนมาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแล้วก่อนหน้านี้ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งสำคัญในภาคตลาดทุน อาทิ รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ชุดปัจจุบัน มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นประธานกรรมการ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนอีก 9 ท่าน ได้แก่ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ นายธิติ ตันติกุลานันท์ นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ นายศุภโชค ศุภบัณฑิต นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย และนายภากร ปีตธวัชชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ

อ่านข่าวฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่

“SET…Make it Work for Everyone”

แท็กที่เกี่ยวข้อง: set SETSOURCE


บทความที่เกี่ยวข้อง