สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

สถิติหลักทรัพย์ IPO

ประเภทข้อมูล
ข้อมูลรายปี : 2565
ข้อมูลสรุป
ข้อมูล ณ วันที่ -
ข้อมูลรายหลักทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ -
หมายเหตุ
  • มูลค่าระดมทุน คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และการเสนอขายตามโครงการ ESOP
  • มูลค่าเสนอขาย คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นสามัญเดิม และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยแสดงค่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
  • มูลค่าหลักทรัพย์ คำนวณจาก จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)