สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา 01 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
วันที่มีผล (Click to sort Ascending) หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* (Click to sort Ascending) จำนวนหุ้น (Click to sort Ascending) ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) (Click to sort Ascending) ตลาด / กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
 • รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  PO = ประชาชนทั่วไป
  XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  PP (ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  XE (ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)