Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2564

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)

353,825

298,503

382,388

260,779

297,740

323,162

248,526

277,239

       

มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)

3,666,519

3,096,928

4,029,854

3,097,397

3,642,336

3,755,928

3,149,115

3,611,512

       

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

18.77

18.49

18.02

15.00

15.50

16.73

15.35

15.99

       

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

81.23

81.51

81.98

85.00

84.50

83.27

84.65

84.01

       

มูลค่าการซื้อขายผ่าน Algorithmic Trading (% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)

24.12

23.53

23.28

23.12

26.37

27.46

27.44

29.59

       

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

2,256,063

2,420,026

2,541,680

2,642,651

2,731,338

2,803,033

2,852,819

2,895,420

       

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย) *

1,581,295

1,702,963

1,785,864

1,856,357

1,918,146

1,964,146

1,995,445

2,023,269

       

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

3,712,378

3,986,775

4,204,524

4,384,334

4,544,641

4,670,287

4,764,711

4,843,075

       

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

557,643

700,537

753,945

755,967

842,393

816,553

751,686

739,700

       

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

816,750

925,845

1,041,625

1,118,360

1,203,800

1,239,786

1,275,461

1,263,382

       

* มีการปรับปรุงข้อมูลเดือน เม.ย.-พ.ค. 64

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2564

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33

33

33

33

33

33

33

33

       

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

2,115,190

2,278,880

2,400,928

2,503,137

2,591,893

2,663,497

2,713,239

2,756,801

       

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย)*

1,498,329

1,620,274

1,703,727

1,774,966

1,836,905

1,882,990

1,914,352

1,942,646

       

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

3,404,974

3,678,124

3,894,941

4,074,677

4,234,189

4,358,514

4,452,467

4,535,242

       

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

468,627

603,315

656,129

663,606

748,068

724,979

663,418

652,150

       

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

1,542,258

1,370,616

1,803,727

1,497,582

1,663,917

1,717,163

1,464,649

1,571,500

       

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

38.36

40.37

40.88

44.60

42.23

42.10

43.11

40.41

       

* มีการปรับปรุงข้อมูลเดือน เม.ย.-พ.ค. 64

 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.