Language :

สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

 
ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์  
     
 
ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2557
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin (% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด) 18.01 19.05 19.80 17.65 18.25 18.77 17.99 18.59 16.92 12.79 11.54 12.18
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
ทั้งหมด)
81.99 80.95 80.20 82.35 81.75 81.23 82.01 81.41 83.08 87.21 88.46 87.82
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) * 986,630 990,286 **941,184 **951,483 **964,518 **986,050 **1,003,046 **1,019,933 **1,042,492 **1,064,802 **1,078,080 **1,098,732
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) * 208,017 203,355 231,065 231,405 256,559 294,031 319,422 305,215 337,617 336,243 346,529 345,457

* จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

** ตัวเลขจำนวนรายลูกค้านี้เป็นการปรับปรุงให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบรายงาน เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกบางรายจัดส่งข้อมูลเข้ามาเป็นรายบัญชี(ลูกค้า 1รายอาจเปิดได้มากกว่า 1บัญชี)
 
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2557
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29
 จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)
613,559
619,214 630,430 636,767 649,903 671,683 690,307 704,764 740,861 761,453 779,318 818,157
 จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย)
132,810
128,155 149,701 150,761 170,312 199,435 217,921 209,887 235,233 236,901 246,259 246,782
 มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet
(ล้านบาท)
370,706.28
301,369.72 393,796.96 352,519.51 513,842.13 753,985.66 823,211.22 767,635.82 1,104,009.37 920,567.67 1,097,085.96 896,285.14
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ 26.52 28.43 28.89 29.73 32.78 36.94 37.13 39.63 42.59 41.55 44.53 40.07
**รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.