Language :

สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

 
ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์  
 
ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2551
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)
17.45
18.72
16.19
15.06
18.53
17.93
16.89
16.96
13.78
13.78
14.13
15.53
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ ทั้งหมด)
82.55
81.28
83.81
84.94
81.47
82.07
83.11
83.04
86.22
86.22
85.87
84.47
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ราย) *
505,550
506,527
509,470
512,344
520,714
526,704
528,096
530,361
531,320
535,463
539,664
540,265
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
115,721
113,646
106,928
106,569
126,253
112,461
102,634
95,115
102,801
114,957
94,163
93,671
  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

 

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2551
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
 จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีทั้งหมด (ราย)
146,553
149,206
151,697
154,535
161,159
169,177
176,608
179,216
181,386
184,896
189,108
189,348
 จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย)
30,592
29,213
29,604
30,343
35,477
32,814
29,985
28,387
30,626
32,865
28,786
28,709
 มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet
(ล้านบาท)
134,093.81
137,381.62
97,907.36
128,250.61
141,909.20
108,382.20
80,074.00
82,095.62
79,459.83
113,215.20
82,633.32
98,395.45
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์
15.72
15.95
13.77
16.68
15.60
14.88
14.94
16.24
15.66
17.71
18.83
19.55
**รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.