cover-quote-center
cover-quote-left
cover-quote-right
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

TIGER

หุ้น
0.70

-0.01 (-1.41%)

สถานะ : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 13 ก.ค. 2567 03:04:49
สูงสุด 0.70
ต่ำสุด 0.69
ปริมาณ (หุ้น) 13,200
มูลค่า ('000 บาท) 9.24
สถานะ : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 13 ก.ค. 2567 03:04:49
สูงสุด 0.70
ต่ำสุด 0.69
ปริมาณ (หุ้น) 13,200
มูลค่า ('000 บาท) 9.24
ดูข้อมูลเชิงลึก
Alert Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Rules Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
CA Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
PL Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้