กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1

TIF1

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบ
งบปี 2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)