cover-quote-center
cover-quote-left
cover-quote-right
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน

GROREIT

หุ้น

9.20

+0.05 (+0.55%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 23 ก.ย. 2566 03:04:47
สูงสุด 9.20
ต่ำสุด 9.15
ปริมาณ (หุ้น) 36,900
มูลค่า ('000 บาท) 337.69
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 23 ก.ย. 2566 03:04:47
สูงสุด 9.20
ต่ำสุด 9.15
ปริมาณ (หุ้น) 36,900
มูลค่า ('000 บาท) 337.69
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบเฉพาะกิจการ
สอบทาน
ไตรมาส 2/2566