บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

AQUA

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
สอบทาน
ไตรมาส 1/2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)