บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ANAN

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
สอบทาน
ไตรมาส 2/2565 *
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • * ข้อมูลนี้ถูกจัดทําขึ้นและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนโดยตรง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)