DRx

ข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์ DRx

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ
DRx...ตราสารแสดงสิทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
รู้จัก DRx


DRx (Fractional Depositary Receipt) หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีข้อดีกว่า DR ทั่วไปตรงที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท หรือ จำนวนหน่วยก็ได้
ผลตอบแทน
จากการลงทุนใน DRx
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DRx


productdr1
กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital gain)
จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขาย DRx ในราคาที่สูงกว่าราคาตอนที่ซื้อมา
productdr2
เงินปันผล (Dividend) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ผู้ถือ DRx มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายของการดำเนินการ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ*
* ข้อกำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

รู้จักสัญลักษณ์ DRx ก่อนเริ่มเทรด


สัญลักษณ์ DRx ใช้หลักการเดียวกับสัญลักษณ์ของ DR ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
drx
drx-mobile
เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มเทรด DRx


สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจใน DRx ก่อนเริ่มต้นลงทุนมีเรื่องที่ควรทำความเข้าใจเบื้องต้น ดังนี้

Property 1=1

สินทรัพย์อ้างอิง
DRx เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งผู้ออก (Issuer) ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วนำมาเก็บรักษาไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน จากนั้นก็ออก DRx เสนอขายให้ผู้ลงทุนไทย การลงทุนใน DRx จึงเสมือนกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตราสาร DR ซึ่งหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้นั้น ได้แก่ หุ้นสามัญ, ETF, REIT, Infra Fund, Infra Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

Property 1=2ราคาของ DRx  ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(1) ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาท
(3) อัตราส่วน DRx ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ออก (Issuer) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก “สรุปข้อสนเทศ”

อัตราส่วน DRx ต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ
(1) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
 • มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DRx ขึ้นไป เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ เช่น มีสัดส่วน 10 DRx เท่ากับ หุ้นต่างประเทศ 1 หุ้น
(2) ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน
 • มีสัดส่วน 1 DRx เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์
Property 1=3

การซื้อขาย DRx
3.1 วิธีการซื้อขาย DRx: เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่าวิธีจับคู่แบบอัตโนมัติ (AOM) แต่ประเภทของคำสั่งจะมีเพียง 2 คำสั่ง ได้แก่
 (1) Market Order ซึ่งคือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ต้องตั้งรอ  และ
 (2) Limit Order เป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการ

      สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไป คือ หากส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Canceled) เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน แต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบยังเหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถยกเลิกออกไปได้หากไม่ต้องการ

 

3.2 การส่งคำสั่งซื้อขาย: ผู้ลงทุนสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งเป็นจำนวนหน่วยของ DRx หรือ เป็นจำนวนเงินลงทุน ซึ่งสำหรับจำนวนหน่วยของ DRx สามารถลงทุนเป็นเศษของ DRx ได้โดยเริ่มต้นที่เพียง 0.0001 หน่วย และสำหรับราคาที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย DRx สามารถระบุเป็นทศนิยมได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง

 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายที่รอการจับคู่ สามารถทำได้โดยการยกเลิกคำสั่งเดิมที่ยังรอการจับคู่อยู่ และส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ตามที่ต้องการ
 • หากคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนส่งเข้ามาในระบบ เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการตรวจสอบและปฏิเสธคำสั่งซื้อขายดังกล่าว
 • ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ได้ผ่านทาง Streaming App บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เท่านั้น
 

3.3 บัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย: ผู้ลงทุนสามารถใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เพียงแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx ไปยังโบรกเกอร์ ซึ่งการชำระเงินเพื่อซื้อ DRx จะเป็นแบบ Pre-paid และโอนเงินผ่าน QR Payment

 

3.4 ช่วงเวลาทำการซื้อขาย: เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลราคาของหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ DRx นั้นอ้างอิงมาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้  เวลาทำการการซื้อขาย DRx จึงกำหนดให้สอดคล้องกับเวลาการซื้อขายของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ได้แก่

 • ASIA Time Zone l 07.00- 17.00 น. ในกรณีที่ DRx อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดในประเทศของทวีปเอเชีย
 • US Timezone l 20.00-04.00 น. (T+1) ในกรณีที่ DRx อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตลาดในประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
หมายเหตุ:
 • Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิด (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ในช่วง Pre-open)
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ
 

3.5 การควบคุมการเคลื่อนไหวราคาของ DRx: ช่วงของการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันที่เรียกว่า ceiling กับ floor ของ DRx จะแตกต่างจากหุ้นทั่วไป โดยหากเป็นหุ้นทั่วไปราคาจะขยับขึ้นลงได้ไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้า แต่สำหรับ DRx นั้น เนื่องจากราคาจะอ้างอิงกับหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั้นจึงใช้กลไกที่แตกต่างจากหุ้นอื่น ด้วยการกำหนดกรอบของราคาแทน โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 10% ของราคาเฉลี่ย 5 นาทีล่าสุด (ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) ซึ่งเมื่อราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงและกรอบของราคาก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “Dynamic Price Band” เพื่อให้ DRx สามารถสะท้อนราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น

 

3.6 อัตราค่าธรรมเนียม: 0.16% ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้รวม ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Commission Fee) ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005% ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

3 ขั้นตอน ก่อนเทรด DRx


Property 1=1

เลือกโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx

Property 1=2

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

Property 1=3

กดเมนู "DRx" บน Streaming App
แจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx

 • ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx อยู่แล้ว เพียงกดเมนู "DRx" ใน Streaming App เพื่อแสดงความประสงค์ซื้อขาย DRx
 • ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx สามารถขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย DRx กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ
รายชื่อโบรกเกอร์ ผู้ให้บริการซื้อขาย DRx


logo-broker-AIRA
logo-broker-AIRA
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
logo-broker-ASL
logo-broker-ASL
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
logo-asiaamart
logo-asiaamart
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
logo_broker_bls
logo_broker_bls
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
logo-broker-BYD
logo-broker-BYD
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
logo_broker_cgsi
logo_broker_cgsi
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
DAOL-for-Web
DAOL-for-Web
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
logo_broker_DBSV
logo_broker_DBSV
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
logo_broker_uobkh-14024334
logo_broker_uobkh-14024334
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
logo_broker_INVX
logo_broker_INVX
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
logo-broker-KCS
logo-broker-KCS
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
logo_broker_kgi
logo_broker_kgi
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
logo-broker-KTX
logo-broker-KTX
บริษัท หลักทรัพย์ กรุง ไทย เอ็กซ์ สปริง จำกัด
logo_broker_kingsford
logo_broker_kingsford
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
logo-kkps
logo-kkps
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
logo-ks
logo-ks
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
logo-krungsri-2
logo-krungsri-2
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
logo-lhsecurities
logo-lhsecurities
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
logo-broker-MST
logo-broker-MST
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Pi-for-web-01
Pi-for-web-01
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
Logo-PST-for-SET-Web-01
Logo-PST-for-SET-Web-01
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
logo-broker-RHBS
logo-broker-RHBS
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
logo_broker_sbito
logo_broker_sbito
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
logo_broker_tisco
logo_broker_tisco
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
logo_broker_trinity-14034905
logo_broker_trinity-14034905
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
logo_broker_trinity
logo_broker_trinity
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
logo-broker-UOBKHST
logo-broker-UOBKHST
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
logo_broker_yuanta
logo_broker_yuanta
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าใจการออกและเสนอขาย DRx
ผู้ออกสามารถออกและเสนอขาย DRx ได้ 2 วิธี คือ


productdr3


1. เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก

เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ผ่าน Underwriter โดยจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้วนำมาจดทะเบียนให้ซื้อขายผ่าน DRx ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไป


productdr4


2. เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) โดยบริษัทจะเสนอขาย DRx ต่อนักลงทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์

กลไกที่มาของ DRx

dr_flow_re