DRx

ข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์ DRx

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ
DRx...ตราสารแสดงสิทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
รู้จัก DRx


DRx เป็น Fractional DR ( Fractional Depositary Receipt) หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีข้อดีกว่า DR ทั่วไปตรงที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท หรือ จำนวนหน่วยก็ได้
ผลตอบแทน
จากการลงทุนใน DRx
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DRx


productdr1
กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital gain)
จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขาย DRx ในราคาที่สูงกว่าราคาตอนที่ซื้อมา
productdr2
เงินปันผล (Dividend) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ผู้ถือ DRx มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายของการดำเนินการ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ*
* ข้อกำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

รู้จักสัญลักษณ์ DRx ก่อนเริ่มเทรด


สัญลักษณ์ DRx ใช้หลักการเดียวกับสัญลักษณ์ของ DR ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
drx
drx-mobile
เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มเทรด DRx


2สินค้าอ้างอิง
หุ้นสามัญ,  ETF,  REIT,  Infra Fund, Infra Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

8ช่องทางการซื้อขาย
ส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ได้ผ่านทาง Streaming App บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เท่านั้น

1บัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย
หากต้องการซื้อขาย DRx จะต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นก่อน แล้วจึงแจ้งขอเปิดบัญชีซื้อขาย DRx ซึ่งเป็นเสมือนบัญชีย่อยของบัญชีซื้อขายหุ้น โดยเป็นบัญชีแบบ Prepaid แยกวงเงินจากบัญชีหุ้น

1บัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย
หากต้องการซื้อขาย DRx จะต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นก่อน แล้วจึงแจ้งขอเปิดบัญชีซื้อขาย DRx ซึ่งเป็นเสมือนบัญชีย่อยของบัญชีซื้อขายหุ้น โดยเป็นบัญชีแบบ Prepaid แยกวงเงินจากบัญชีหุ้น

7วิธีการซื้อขาย
สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบ Market Order และ Limit Order ด้วยการจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) เท่านั้น โดยคำสั่งซื้อขาย Limit order จะมีผลในระบบการซื้อขายจนกว่าคำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะถูกยกเลิก (Good till Cancel) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5ช่วงเวลาการซื้อขาย
ช่วงเวลาซื้อขายเป็นไปตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่
Asia Time Zones | 07:00 – 17:00
US Time Zones   | 20:00 – 04:00 (T+1)
หมายเหตุ: 
  • Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิด (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ในช่วง Pre-open )
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ
8จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย
ไม่มีขั้นต่ำ โดยสามารถเลือกซื้อหรือขายเป็นจำนวนหลักทรัพย์ หรือจำนวนเงินที่ต้องการซื้อขายได้ตามต้องการ
3Tick Size 
ช่วงราคาในการส่งคำสั่งซื้อขายเท่ากับ 0.01 บาท

9Ceiling-Floor
มีการควบคุมราคาผ่าน Dynamic Price Band
Dynamic Price Band คือ การควบคุมการขึ้นลงของราคา DRx โดยกำหนดกรอบราคา ±10% ของราคาเฉลี่ยในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาก่อนหน้า 
ตัวอย่าง
  • ค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วง 5 นาที ที่ผ่านมา คือ 100 บาท
  • กรอบการขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ คือ ±10%
  • ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 110 บาท
  • ราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 90 บาท
5อัตราส่วน DRx ต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ* 
มี 2 ประเภท คือ
1) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 

  • มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DRx ขึ้นไป เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ เช่น มีสัดส่วน 10 DRx เท่ากับ หุ้นต่างประเทศ 1 หุ้น
2) ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน
  • มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DRx เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์

*ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลอัตราส่วนของ DRx นั้นๆ ได้จาก “สรุปข้อสนเทศ”

3 ขั้นตอน ก่อนเทรด DRx


Property 1=1

เลือกโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx

Property 1=2

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

Property 1=3

กดเมนู "DRx" บน Streaming App เพื่อขอเปิดบัญชี DRx

  • ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx อยู่แล้ว เพียงกดเมนู "DRx" ใน Streaming App เพื่อแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขาย DRx
  • ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx สามารถขอเปิดบัญชีซื้อขาย DRx กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ
รายชื่อโบรกเกอร์ ผู้ให้บริการซื้อขาย DRx


logo-asiaamart
logo-asiaamart
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
logo_broker_cgs-cimb
logo_broker_cgs-cimb
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
logo_broker_bls
logo_broker_bls
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
logo_broker_uobkh-14024334
logo_broker_uobkh-14024334
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
logo_broker_kgi
logo_broker_kgi
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
logo_broker_kingsford
logo_broker_kingsford
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
logo-kkps
logo-kkps
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
logo-ks
logo-ks
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
logo-krungsri-2
logo-krungsri-2
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KTBST-for-Web
KTBST-for-Web
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
Pi-for-web-01
Pi-for-web-01
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
Logo-PST-for-SET-Web-01
Logo-PST-for-SET-Web-01
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
logo-lhsecurities
logo-lhsecurities
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
logo_broker_scbs
logo_broker_scbs
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
logo_broker_trinity
logo_broker_trinity
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
logo_broker_trinity-14034905
logo_broker_trinity-14034905
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
logo_broker_yuanta
logo_broker_yuanta
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าใจการออกและเสนอขาย DRx
ผู้ออกสามารถออกและเสนอขาย DRx ได้ 2 วิธี คือ


productdr3


1. เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก

เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ผ่าน Underwriter โดยจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้วนำมาจดทะเบียนให้ซื้อขายผ่าน DRx ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไป


productdr4


2. เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) โดยบริษัทจะเสนอขาย DRx ต่อนักลงทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์

กลไกที่มาของ DRx

dr_flow_re