วิธีการซื้อขาย

หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา ราคาสูงสุด-ต่ำสุด

หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา
ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
หน่วยการซื้อขาย


ในการเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิกจะต้องระบุจำนวนหลักทรัพย์เป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ทั่วไปหนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หลักทรัพย์ 

ในกรณีที่หลักทรัพย์มีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน 1 หน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 50 หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับหน่วยการซื้อขาย

ทั้งนี้สำหรับหน่วยการซื้อขายของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) หนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 1 หน่วยของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 


ช่วงราคา


การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์สำหรับการเสนอซื้อเสนอขายแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามช่วงราคาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับระดับราคาของแต่ละหลักทรัพย์ดังนี้

ระดับราคาช่วงราคา  (เริ่มใช้ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)
ต่ำกว่า 2 บาท0.01 บาท
ตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท0.02 บาท
ตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท0.05 บาท
ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท0.10 บาท
ตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท0.25 บาท
ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท0.50 บาท
ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท1.00 บาท
ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป2.00 บาท

ทั้งนี้การเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวม และ อีทีเอฟ (ETF) ไม่ได้ใช้ช่วงราคาตามตารางข้างตัน โดยกำหนดให้ใช้ช่วงราคา 0.01 บาท ในทุกระดับราคา


ราคาสูงสุด-ต่ำสุดการกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันเป็นดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ ราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling & Floor)
วันที่ทำการซื้อขายวันแรกไปจนกว่าจะมีราคาซื้อขายจริง วันทำการซื้อขายต่อไปหลังจากมีราคาซื้อขายจริง

- หุ้น*
 - หน่วยลงทุน
 - หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
 - หน่วยทรัสต์
 - ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) และไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
 • ไม่เกิน 30% ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า และไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

 - หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็น
ผู้ถือ

 • ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) และไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
 • ไม่เกิน 60% ของราคาปิดของหุ้น*ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า และไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

- ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - หลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่

 • เปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
 • เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า ไม่เกิน 30% ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ

 • ไม่เกิน 20 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) และไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
 • ไม่เกิน 20 เท่าของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า และไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นติดต่อกันเกิน 15 วันทำการ
 • เมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในวันแรกที่มีการซื้อขายตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่
 • เมื่อเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หรือการนำราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดมาใช้บังคับอาจทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง