ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในนี้ รวมถึงที่ได้กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วย ไม่ตกลง หรือไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ กรุณายุติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้
1. เงื่อนไขการให้บริการ
ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการในการที่จะได้รับข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อันสืบเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐให้ช่วยรวบรวมข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอัน มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “มีหรือได้รับสัมปทาน”) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่มีหรือได้รับสัมปทาน ของผู้ลงทุนบางกลุ่มซึ่งอาจถูกต้องห้ามโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) ผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลการมีหรือได้รับสัมปทานของแต่ละบริษัทเท่านั้น ประกอบกับยังไม่มีการกำหนดนิยามหรือความหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำว่า “การได้รับสัมปทาน” และ “การเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน” ดังนั้น ทั้งตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีหรือได้รับสัมปทานจึงไม่อาจที่จะให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการไม่มีความผิดพลาด รวมทั้งความเป็นปัจจุบัน และความเหมาะสมของข้อมูลการมีหรือได้รับสัมปทานตามที่ได้แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ ตลอดจนไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ ถึงผลที่จะได้รับจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ นอกจากนี้ โดยที่ข้อมูลที่ได้แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยถึงการมีหรือได้รับสัมปทานของแต่ละบริษัท ณ เวลาที่มีการเปิดเผย ด้วยเหตุดังกล่าว การที่บริษัทจดทะเบียนรายใดไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่มีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต์นี้ จึงย่อมไม่อาจถือและไม่พึงอนุมานเอาว่า บริษัทจดทะเบียนนั้นจะไม่มีหรือได้รับสัมปทาน
หากผู้ใช้บริการประสงค์จะอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการมีหรือได้รับสัมปทานของบริษัทจดทะเบียน ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญานของตนเอง โดยควรจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยละเอียดด้วยอีกครั้ง นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรายใดมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีหรือได้รับสัมปทาน ผู้ใช้บริการรายนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย
2. ข้อสงวนสิทธิ์
ผู้ใช้บริการรับทราบ ตกลง และยอมรับดังนี้
2.1 เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาและข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งทั้งตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่มีความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลใดๆ จากการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุต่างๆ ดังนี้ เช่น เนื้อหาหรือข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ถูกลบหรือแก้ไข มีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาด ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเกิดความขัดข้องของระบบสื่อสาร เป็นต้น
2.2 บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยข้อมูลบนพื้นฐานที่ว่า เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของการมีหรือได้รับสัมปทาน ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองว่า บริษัทจดทะเบียนได้มีหรือรับสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ ตามนิยามหรือความหมายของกฎหมายใดๆ และเป็นการพิจารณาของบริษัทจดทะเบียนโดยอาศัยข้อมูล ณ ขณะเวลาที่บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์จัดเตรียมให้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น
2.3 ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักทรัพย์และการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรขอรับคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษา หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2.4 เนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง นำไปผลิตใหม่ เรียกดึงข้อมูล ถ่ายโอน ตีพิมพ์ นำออกเผยแพร่ซ้ำ หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งชัดจากตลาดหลักทรัพย์ก่อน
3. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆที่มีบนเว็บไซต์นี้ได้ทันทีโดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวหรือตักเตือนก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดที่พึงมีหรือพึงได้ของตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
4. สิทธิในการเข้าถึง
ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งการให้บริการเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใดหรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น และในกรณีที่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์ หากมีการเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์อีก จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
5. ข้อจำกัดความรับผิด
ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม ตลอดจนความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือบุคคลใดที่จะใช้สิทธิเรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่แสดงหรือเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ หรือซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือกระทำใดๆ โดยอาศัยหรือตั้งอยู่บนความเชื่อถือในข้อมูลดังกล่าว รวมตลอดจนความเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
6. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย