รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด: Z

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 10
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1จีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์ อิ้งค์100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย วิญญู ไชยวรรณประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2นาย เมกุมุ โมโตฮิสะประธานกรรมการบริหารและกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
3นาย ประกฤต ธัญวลัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย ทัตซึกิ ยามาโมโตะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5น.ส. พัชราภรณ์ ห่อตระกูลกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6นาย สมศักดิ์ ธนไพศาลสกุลประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ