รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด: Z

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 10
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1จีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์ อิ้งค์100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย วิญญู ไชยวรรณประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2นาย เมกุมุ โมโตฮิสะประธานกรรมการบริหารและกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
3นาย ประกฤต ธัญวลัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย ทัตซึกิ ยามาโมโตะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย ซาโตชิ วาตานาเบะกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6น.ส. พัชราภรณ์ ห่อตระกูลกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.นาย สมศักดิ์ ธนไพศาลสกุลประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ