รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด: TRINITY

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 22
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ประธานกรรมการ
2นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์กรรมการอำนวยการเเละกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3น.ส. สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสนกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาง ณิยะดา จ่างตระกูลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย ปัญจะ เสนาดิสัยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7นาย ไพโรจน์ วโรภาษกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8นาย อภิชาติ อาภาภิรมกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ