รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด: TISCO

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 2
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 2

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ไพบูลย์ นลินทรางกูรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2นาย พิธาดา วัชรศิริธรรมกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย ชาตรี จันทรงามกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นางสาว อัญชนา ไกรสอาดกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นางสาว สกรรัตน์ มานุวงศ์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)