รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน): PI

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 3
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 3

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)99.32

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย สุรพล ขวัญใจธัญญาประธานกรรมการ
2นาย บ๊อบ เวาเทอร์สกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์กรรมการ
4พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5นายศุภชัย สุขะนินทร์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6นางสาว ชาริณี กัลยาณมิตรกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ