รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด: KTX

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 18
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 18

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บมจ. ธนาคารกรุงไทย50.00
2บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)49.71
3นาง ศรินทร เมธีวัชรานนท์0.29

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3นาย วินิต สัมฤทธิ์ปรีชาประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4นาย ระเฑียร ศรีมงคลประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
5น.ส. วรางคณา อัครสถาพรกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
6นาย วีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
7นาย รวินทร์ บุญญานุสาสน์กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
8นาย เฉลิม ประดิษฐอาชีพกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
9นาย พูลพัฒน์ ศรีเปล่งกรรมการ
10นาย พินิจ พัวพันธ์กรรมการ
11น.ส. ศรัณยา เวชากุลกรรมการ