รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน): KSS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 29
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 29

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)99.84

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ธนัท วงษ์ชูแก้วกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย พงษ์อนันต์ ธณัติไตรกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย ประกอบ เพียรเจริญกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาง วราลักษณ์ พฤฒิวรมงคลกรรมการ และ กรรมการอิสระ (มีอำนาจจัดการ)
5นาง วรรณา ธรรมศิริทรัพย์กรรมการอิสระ
6น.ส. พรรณพิมล บุนนาคกรรมการอิสระ
7นาย วันชัย โตสมบุญกรรมการอิสระ