รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน): KS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 11
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 11

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย พิพิธ เอนกนิธิประธานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ธิติ ตันติกุลานันท์ประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3นาย พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาลกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย ภาสกร ลินมณีโชติกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย ไพศาล วรเศรษฐ์ศิริกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย อนิรุตน์ โลหะวรรณรัตน์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)