รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน): KINGSFORD

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 15
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 15

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ประจวบ ศิริรัตน์บุญขจรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย วุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย จงรัก ระรวยทรงกรรมการ
4นาย โชคอนันต์ รุ่งรัศมีวัฒนกุลกรรมการอิสระ
5นาย สมชัย ไชยศุภรากุลกรรมการอิสระ