รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : KGI
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 13

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (*ณ วันที่ -, ประเภท : )
* ปรับปรุงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียน(XD,XM,XE,XR)
กรรมการบริษัท