รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน): IVG

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 30
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 30

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1นาง ศรีพร สุทธิพงศ์23.60
2นาย พงศ์ภัค สุทธิพงศ์9.02
3น.ส. พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์8.01
4นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์6.21
5นาย ดนัย สุทธิพงศ์6.01
6นาย อธิพล ตีระสงกรานต์5.84
7นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ5.84
8น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์5.62
9นาย วิวัฒน์ มณีรัตน์2.80

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.นาง ศรีพร สุทธิพงศ์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการผู้อำนวยการ
2.นาง รัตนา ลีนุตพงษ์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3.นาย อธิพล ตีระสงกรานต์กรรมการ 
4.นาย อธิพล ตีระสงกรานต์กรรมการ
5.นาย อารักษ์ ชลธาร์นนท์กรรมการ
6.นาย สุรวัฒน์ ลีละยุทธโยธินกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ8.นาง สรันยา เจริญสวัสดิ์ศิริ 
7.นาง สรันยา เจริญสวัสดิ์ศิริกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ